Algemene voorwaarden Zakelijk

Vanaf 10 juli 2020

Download in PDF-formaat

Artikel 1. Identiteit

‘Tallies Cards’ is een handelsnaam van Tallies Creation. Via www.talliescards.nl kom je bij ons terecht. Je vindt ons op onderstaand adres:

 

Tallies Creation

2e Schuytstraat 220

2517TR Den Haag

KvK-nummer: 55697526

BTW-nummer: NL001725858B58

 

Artikel 2. Definities

1. Tallies Cards: Dat zijn wij. Je mag ons ook ‘de rechtspersoon Tallies Creation’ noemen.

2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een contract aangaat met Tallies Cards.

3. Producten: Alle goederen die door Tallies Cards via de websites worden verkocht.

4. Diensten: Alle diensten die Tallies Cards via de website aanbiedt.

5. De website(s): De websites en/of handelsnamen die samen of afzonderlijk door Tallies Creation beheerd worden en door ons zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

6. Dag: een kalenderdag.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (‘Algemene Voorwaarden’) zijn exclusief van toepassing op en onderdeel van elk aanbod van Tallies Cards en op elke overeenkomst tussen jou en ons.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en diensten. Dat geven we dan natuurlijk wel netjes aan. Zijn er verschillen tussen de algemene en aanvullende voorwaarden? Dan kun je uitgaan van de aanvullingen.

3. De klant kan alleen van een of meerdere bepalingen afwijken wanneer we het hier mee eens zijn. Dat zetten we dan ook meteen even zwart op wit. Wel zo handig.

4. De Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Tenzij we overeenkomen dat dit wel zo is.

5. Tallies Cards mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. Natuurlijk laten we je dit binnen een redelijk termijn weten. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven.

6. Wil je de Algemene Voorwaarden nog eens rustig nalezen? Dat snappen we. Je kunt ze altijd gratis opvragen. Stuur een mail naar hallo@talliescards.nl of kijk op onze website www.talliescards.nl.

7. Door onze websites te gebruiken of een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat betekent ook dat je instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan.

8. Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor zakelijke klanten. Dus niet voor klanten die niet handelen vanuit hun bedrijf of functie. Daarvoor hebben we de Algemene Voorwaarden Consumenten, zie link: https://www.talliescards.nl/algemene-voorwaarden-consumenten.

 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als we in de offerte een termijn voor aanvaarding hebben gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Onderteken je de offerte niet binnen 14 dagen dan vervalt deze. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kun je dus niet uitgaan van eerdere afspraken.

2. Staan er fouten in de offerte als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kun je ons daar niet op vastpinnen. Sorry, foutje!

3. Alle prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de offerte komen vallen hierbuiten. Daarmee bedoelen we dus ook reis-, verzend- en administratiekosten: die staan er niet in. Tenzij we anders aangeven natuurlijk.

4. Ga je niet met alle onderdelen in de offerte akkoord? Dan hebben we geen overeenkomst. Tenzij we overeenstemming bereiken.

5. We houden niet van half werk en leveren ook geen half werk. We leveren dus ook niet een gedeelte van het werk tegen dat deel van de afgesproken prijs. Bij los afnemen van geoffreerde onderdelen geldt dikwijls een andere prijs. Wij laten dat natuurlijk weten.

6. We zetten alles zwart op wit, ook onze overeenkomsten komen alleen schriftelijk tot stand.

7. De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze diensten en producten. Toch kunnen deze soms licht afwijken. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.

8. Voor we met elkaar in zee gaan, willen we graag zeker weten dat we allebei onze afspraken na kunnen komen. Daarom nemen we een bestelling pas in behandeling na volledige betaling. Is dit niet mogelijk? Dan is een recent KvK- uittreksel en de bijbehorende informatie die uw kredietwaardigheid aantoont, voldoende.
Op basis van de informatie kunnen we de bestelling of aanvraag ook weigeren.

9. Producten of producthoeveelheden die speciaal voor een bestelling zijn ingekocht, kun je helaas niet terugsturen.

10. Leveren we op rekening? Dan gaan we ervan uit dat je ons op de hoogte houdt over materiële wijzigingen bij de KvK of uw groepsstructuur en financiële positie.

11. We zeggen niet altijd waarom we een opdracht of bestelling weigeren. 'Daarom' vinden we ook een reden.

 

Artikel 5. Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

1. Klant is koning. Daarom ontvangen, leveren en voeren we bestellingen natuurlijk zorgvuldig uit. En met jouw aanvragen voor diensten gaan we altijd serieus om. Beloofd.

2. Binnen 1 dag nadat we een bestelbevestiging hebben ontvangen, nemen we jouw aanvraag in behandeling.

3. We verzenden de bestelling naar het adres dat je hebt opgegeven toen je de bestelling plaatste, via de website, op de offerte of op de bestelopdracht.

4. Bestellingen die op voorraad zijn, leveren we zo snel mogelijk. Loopt de bezorging vertraging op, of kunnen we de bestelling gedeeltelijk of zelfs helemaal niet leveren? Dan laten we je dit natuurlijk zo snel mogelijk weten en kun je de bestelling zonder extra kosten annuleren.

5. We doen er alles aan om binnen de genoemde leveringstermijn te bezorgen. Soms lukt dit helaas niet. De termijnen die wij in de overeenkomst gezet hebben, zijn dan ook vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan geeft dit je niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Als we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten we dit zo snel mogelijk weten en zoeken we samen naar een oplossing.

6. Wil je graag dat jouw bestelling op een andere manier dan via onze bezorgopties en koeriers wordt bezorgd? Geen probleem. De verzendkosten zijn in dat geval wel voor jouw eigen rekening.

7. Moet jouw bestelling naar het buitenland? Dan overleggen we dit graag met jou. Zendingen naar het buitenland doen we altijd 'ex works'.

8. We laden een bestelling graag uit, maar dat is wel voor jouw rekening en op jouw eigen risico.

9. Soms kunnen we niet jouw hele bestelling in één keer bezorgen. We hebben in zo’n geval het recht om diensten of producten in verschillende delen te bezorgen.

10. Wij brengen jouw bestelling waar je wilt, maar zorg er dan voor dat er voldoende plaats is voor de levering. Daarnaast is het belangrijk dat we de plek goed kunnen bereiken. In sommige gevallen moeten de producten opgeborgen worden. Dit gebeurt op jouw risico.

11. Is er een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Samen komen we vast tot een oplossing. Je moet in dat geval wel nog steeds de factuur betalen.

12. Weiger jij als klant producten of diensten, of kom je jouw afspraak voor de levering niet na? Dat vinden we jammer. In dat geval heeft Tallies Cards het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Of om direct over de producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.

 

Artikel 6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

1. Vanuit Tallies Cards mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat nodig vinden. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:

a. Je de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.

b. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat je jouw verplichtingen niet na kunt komen.

c. Jij niet kunt aantonen dat je aan jouw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen.

d. Door vertraging van jouw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.

2. Tallies Cards mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor Tallies Cards om te kunnen leveren.

3. Wordt de overeenkomst ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de wet en in onze overeenkomst staan.

4. Hebben we een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar dat kun jij natuurlijk ook. Tenzij we dit anders hebben afgesproken van tevoren. Als we een contract hebben voor een bepaalde tijd, dan kan alleen Tallies Cards opzeggen, met een opzegtermijn van 14 dagen.

5. Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, dan overleggen we over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan jou toe te rekenen? Dan zijn de kosten voor jouw rekening.

6. We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat je in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk over jouw vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met jou per direct opzeggen of een bestelling of overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om je te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op jou zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Annuleer je (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling? Tenzij zich een situatie heeft voorgedaan zoals omschreven in artikel 5.4., brengen we je de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd.

 

Artikel 7. Betaling en incassokosten

1. We verwachten jouw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in de valuta die wij hebben gefactureerd. Tallies Cards kan per levering of bestelling factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf instellen.

2. Betaal je de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en ben je ons 8% rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat geval betaal je die hogere rente. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat je in verzuim bent totdat je het bedrag hebt betaald. Het bedrag van de openstaande facturen wordt ook verhoogd met een vastgestelde vergoeding van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50,- per onbetaalde factuur. Daarnaast kan Tallies Cards ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.

3. Zijn wij een bedrag aan jou verschuldigd? Dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van jou tegoed hebben. Andersom kan dit niet.

4. Heb je bezwaar tegen de hoogte van een factuur? Dan moet je alsnog betalen, zolang we er nog niet uit zijn.

5. Kom je niet of niet op tijd jouw verplichtingen aan ons na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor jouw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.

6. Op rekening bestellen? Dat kan. Maar wel alleen met onze goedkeuring. De betalingstermijn stellen wij vast. Deze kunnen we wijzigen wanneer wij dat willen, hieronder valt ook het instellen van betaling vooraf.

7. We mogen op elk moment jouw kredietwaardigheid onderzoeken. Natuurlijk houden we ons hierbij altijd aan de wet. Op basis van de uitkomst van zo’n onderzoek, kunnen we aanvullende voorwaarden aan je opleggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bankgaranties.

8. Tallies Cards mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor hoeven we geen reden op te geven.

9. Als je van Tallies Cards op rekening mag bestellen, maak je bij elke bestelling gebruik van de aan jou toegewezen identificatiemiddelen zoals accountnaam, paswoord of andere codes.

10. Tallies Cards is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van deze identificatiemiddelen. Je meldt dit meteen bij Tallies Cards.

11. Hoe graag we dat ook willen, Tallies Cards kan niet de veiligheid van het internet garanderen, hoe graag we dat ook zouden willen. Je weet dat de mogelijkheid bestaat dat gegevens die je naar ons stuurt met een identificatiemiddel, door anderen kunnen worden opgevangen en vervalst.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. De producten die wij je leveren, blijven van ons totdat je alle afspraken die we gemaakt hebben, bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.

2. Valt een product dat wij geleverd hebben onder eigendomsvoorbehoud? Dan mag je dit product niet doorverkopen of als betaalmiddel gebruiken. Je mag het ook niet afgeven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.

3. We gaan ervan uit dat je als klant er alles aan doet om de eigendomsrechten van Tallies Cards veilig te stellen. Dat betekent dat je de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo’n manier dat deze nog steeds herkenbaar van Tallies Cards zijn. Je mag in dit geval herkenningstekens op het product of de verpakking niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.

4. Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op jouw vermogen of op producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, moet je als klant ons hiervan op de hoogte stellen. Kun je jouw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan ben je verplicht om op eigen kosten de producten die nog van ons zijn, aan ons terug te geven.

5. Heb je producten in beheer die van Tallies Cards zijn? Dan ben je verplicht deze te verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade. De polis willen we ook even zien voor de zekerheid. Bij een uitkering van de verzekering, hebben wij recht op onze penningen. En als dat nodig is, verwachten we natuurlijk dat je meewerkt.

6. Als we de eigendomsrechten die we in dit artikel uitgelegd hebben willen gebruiken, dan verwachten we toestemming van jou te krijgen. Hier hoort bij dat je ons vertelt waar de producten zijn en ons toegang geeft tot die plek.

 

Artikel 9. Garanties, onderzoek en klachttermijn

1. Alle producten die wij aan jou leveren, werken zoals je redelijkerwijs mag verwachten. Zolang je ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, natuurlijk. De garantie die we in dit artikel uitleggen, is van toepassing op producten die gebruikt worden in Nederland. Gebruik je de producten buiten Nederland? Dan kunnen wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen.

2. De garantie die we in dit artikel noemen, is de fabrieksgarantie die de fabrikant van het product levert. Tenzij we samen iets anders hebben afgesproken.

3. Gebruik je het product op de verkeerde manier? Dan komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook als je het product na de houdbaarheidsdatum gebruikt, het verkeerd opslaat of niet goed onderhoudt. Ook als er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben, kunnen we je helaas geen garantie bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden.

4. We verwachten van jou als klant dat je zelf de producten die wij bij je brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.

5. Zijn er zichtbare gebreken aan de producten die je van ons ontvangt? Dan moet je dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgegeven worden. Doe je dit niet? Op een later moment kan dit helaas niet meer.

6. Meld je een gebrek aan jouw product(en) op tijd? Dan moet je alsnog betalen. Natuurlijk gaan we er alles aan doen om het probleem op te lossen. Maak je geen tijdige melding? Dan gaan we ervan uit dat je de producten aanvaardt.

7. Is jouw melding te laat? Helaas. Dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloossteling.

8. Zijn we het met elkaar eens dat jouw product niet werkt zoals je zou mogen verwachten én heb je dit tijdig gemeld? Dan vervangen wij het geretourneerde product zo snel mogelijk nadat we de retourzending ontvangen hebben. Als we het product niet kunnen vervangen of herstellen, krijg je van ons een vergoeding.

9. Blijkt jouw klacht ongegrond? Dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek voor jouw rekening.

10. Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en voorrijkosten.

11. Hebben we een product of materiaal speciaal voor jou gemaakt of ingekocht? Dan nemen wij dit nooit terug.

12. Als je zelf schade aan een geretourneerd product hebt veroorzaakt, nemen wij dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zul je moeten betalen. Een retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd hebben. Alle producten met een seal- of blitzerverpakking mogen alleen ongeopend geretourneerd worden. Deze producten worden wel retour genomen als de tekortkoming van het product pas zichtbaar wordt na het openen van de verpakking.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Komen wij de afspraken die we samen gemaakt hebben niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.

2. Heb je onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.

3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.

4. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.

5. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade.

6. Wat dat dan is, directe schade? Hierbij kun je denken aan de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Of de kosten die je maakt om onze gebrekkige prestatie te laten voldoen aan de afspraak of de kosten die je maakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit geldt alleen als je aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

7. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kun je denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Ben je zelf verzekerd tegen de schade die je hebt opgelopen? Dan zijn wij niet aansprakelijk.

9. Hebben wij de schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest? Dan zijn wij wel aansprakelijk voor schade.

 

Artikel 11. Risico-overgang

1. Vanaf het moment dat wij de producten of diensten geleverd hebben, loopt Tallies Cards geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor jou.

2. Kan de levering van de producten niet plaatsvinden en is dat jouw schuld? Dan draag jij aan het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leveringsdatum zoals wij die aan jou doorgegeven hebben.

3. Hebben wij de producten of diensten geleverd op het door jou opgegeven adres? Dan lopen wij geen risico meer.

 

Artikel 12. Overmacht

1. In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar jou toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.

2. Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke buiten onze schuld, onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze afspraken naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:

a. stakingen

b. ziekte onder personeel

c. brand, overstroming

d. waterschade

e. oorlogen en opstanden

f. export- en/of importbeperkingen

g. bedrijfsstoringen

h. energiestoringen

i. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

j. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden

k. het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.

2. Wat is dat dan, intellectueel eigendom? Je kunt hierbij denken aan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten.

3. Als klant mag je geen gebruik maken van ons intellectuele eigendom. Dus ook geen wijzigingen hierin aanbrengen. Tenzij het gaat om privégebruik van het product.

 

Artikel 14. Geheimhouding

1. Het kan gebeuren dat je vertrouwelijke informatie hoort of ziet bij het sluiten van een overeenkomst. Als je redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is, mag je dit niet bekend maken. We gaan ervan uit dat je dit op geen enkele manier doet en dat je dit tot 2 jaar na de overeenkomst stilhoudt.

2. Er zijn een paar uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:

a. Als je de informatie al in jouw bezit of ontwikkeld had voordat je het van ons ontving. Tenzij je wist dat de informatie vertrouwelijk was.

b. Als de informatie al algemeen beschikbaar of bekend is op het moment dat je de informatie ontvangt.

c. Als je de informatie hebt verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.

d. Als de informatie bekendgemaakt moet worden volgens een wettelijk voorschrift. Ook als je een verzoek krijgt van een bevoegde rechter of overheidsinstantie, wettelijke of zelfregulerende instantie, mag je de informatie delen.

3. Geen van de partijen geeft persberichten uit. Dat betekent ook dat je niet in het openbaar vertelt over onze samenwerking, zonder dat wij hier toestemming voor hebben gegeven. Tenzij je dit moet van een wettelijk bevoegde instantie.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Het is misschien een open deur, maar voor de zekerheid zetten we het nog even zwart op wit: op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Daar doen we dus niet aan.

3. We hopen niet dat het gebeurt, maar mocht er onenigheid ontstaan tussen jou en Tallies Cards op basis van een aanbieding of overeenkomst, dan wordt dit geschil voorgelegd aan een rechter. Niet zomaar een rechter, maar de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van Tallies Cards gevestigd is. Dat is juridisch voor ons adres. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt? Dan wordt het aan die aangewezen rechter voorgelegd.

 

Artikel 16. Deelbaarheid

1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

 

Artikel 17. Overdracht

1. Wil je jouw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heb je hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig.

2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten we je dit wel even weten.

 

Artikel 18. Verklaring van afstand

1. Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.